Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
MENU
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans, Lisans, Lisansüstü Programlarda Eğitim-Öğretimin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

ÖNLİSANS, LİSANS, LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİMİN

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, COVID-19 pandemisi mevcut bilimsel verileri dikkate alınarak, Akdeniz Üniversitesinde tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda yüz yüze, karma veya uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler, ders materyalinin hazırlanması, sınavların yapılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, COVID-19 pandemisi mevcut bilimsel verileri dikkate alınarak, Akdeniz Üniversitesinde tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda yüz yüze, karma veya uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler, ders materyalinin hazırlanması, sınavların yapılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi, Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönergesi, Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca çıkarılmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan kararlar ile Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Esaslarda geçen;

a) AKUZEM: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) ASOS: Akademik Sınav Otomasyon Sistemini,

c) BAUM: Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ç) Birim: Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu,

d) Karma: Aynı anda yüz yüze, senkron ve asenkron olarak işlenen dersler,

e) OBS: Öğrenci Bilgi Sistemini,

f) Senkron: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı anda bir araya geldikleri, canlı, uzaktan öğretim uygulamasını,

g) Asenkron: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı anda bir araya gelme zorunluluğu olmaksızın gerçekleştirilen, uzaktan öğretim uygulamasını

ğ) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını

ı) Yönetmelik: Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,

ifade eder.

       

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Derslerin Yürütülmesi

 

Akademik Birim Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu

MADDE 5- (1) Her Birimde yüz yüze, karma ve uzaktan eğitim ile verilecek olan derslerin uygunluğunu değerlendirmek, uygulama sonrası değerlendirmeleri yapmak, ölçme değerlendirme yöntemlerini belirlemek, öğretim elemanlarına konu ile ilgili gerekli teknik ve diğer destekleri sağlamak, eğitim döneminde birim içi karşılaşılan sorunlarla ilgili karar almak amacı ile Eğitim-Öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısının başkanlığında, Dekan/Müdür tarafından belirlenecek ilgili öğretim elemanlarının katılımı ile Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu oluşturulur.

Derslerin Yürütülmesi

MADDE 6- (1) “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın Program veya ders açma Başlıklı 6 ncı Maddesinin 1 inci Fıkrasının (c) Bendi gereğince; program müfredatlarının %40’ına kadarı uzaktan öğretim yöntemiyle verilebilir. Üniversitenin birimlerinde teorik dersler (uzaktan eğitim programları, örgün öğretimde uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesi karara bağlanmış dersler hariç) yüz yüze yapılacak olup, aynı zamanda karma eğitim-öğretim yöntemi ile yürütülür. Uygulamalı derslerin nasıl yürütüleceği ise programların özelliklerine göre birim kurulları tarafından belirlenir. Kayıt altına alınan ders videoları, derse katılamayan öğrenciler için Microsoft Teams platformuna yüklenir. Öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve pandeminin seyri dikkate alınarak derslerin yürütülme şekli birim kurulları tarafından belirlenir. Çevrim içi eğitim-öğretim süreçlerinde dersler Microsoft Teams platformundan yürütülür. Microsoft Teams kullanımı ile ilgili eğitim materyalleri http://akuzem.akdeniz.edu.tr/uzaktan-egitim/ adresinde yayınlanır.

(2) Örgün öğretimde uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesi karara bağlanmış dersler çevrimiçi olarak yapılacak olup, her bir ders saati için en az 20 dakika kayıt oluşturulması zorunludur. Oluşturulan kayıtların Microsoft Teams platformuna öğrencilerin ders dışı erişebilmeleri için yüklenmesi gerekir. İlgili ders kayıtlarının öğretim elemanları tarafından da saklanması ve gerekli durumlarda birim yönetimine sunulması gerekir (Microsoft Teams platformunda uzaktan öğretim ile yürütülen derslere sahibi rolüyle atanan birim yönetiminin derslerden çıkarılmaması gerekir).

(3) Yüz yüze, karma ve uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülen dersler, ders toplantısı başlangıcında dersin adı, tarihi ve dersin öğretim elemanının adı soyadı toplantı adı olarak girilmeli ve ders videosu takip eden hafta öncesinde yüklenmelidir. Bunlara ilave olarak isteyen öğretim elemanları tarafından ders sunumuna ait materyaller de (sunum dosyası, ders notu vb. dokümanlar) paylaşılır.

(4) COVID-19 pandemisi nedeniyle kısıtlamada olan öğrenci olması durumu hariç, dersi alan öğrenci sayısı derslik kapasitesinin altında ise dersin video kayıt koşulu aranmaz.

(5) Uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülen dersler; öğretim elemanları tarafından dersliklerde, öğretim elemanı odalarında, laboratuvar/uygulama alanlarında da yapılır.

(6) COVID-19 tanısı veya aşı yeterliliği olmaması durumunda teması nedeniyle karantinada olup idari izinli sayılan öğretim elemanlarının yüz yüze yürüttükleri dersleri bu süreçte senkron olarak uzaktan öğretim yöntemiyle yapılır.

(7) Öğretim elemanları tarafından ders materyali olarak kullanılacak olan video, ses dosyası, resim, ders notu, makale, kitap veya kitap bölümü gibi eserlerde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulması, bu konuda gereken özenin gösterilmesi, etik ve yasal sorunlara yol açmamak için gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Öğretim elemanları, aksi durumda doğabilecek her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

(8) Öğrenciler tarafından dersin video ve ses kayıtları ile diğer ders materyalleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olarak kurumun rızası ve onayı olmadan kopyalanamaz, başka ortamlarda paylaşılamaz. Aksi durumda doğabilecek her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk öğrenciye aittir. 

(9) COVID-19 tanısı veya aşı yeterliliği olmaması durumunda teması olan öğrencilerin zorunlu olarak uzak kaldığı süre devamsızlık süresine dahil değildir.

(10) Yüz yüze yürütülen derslerde, derslerin blok şeklinde yapılmaması, ders aralarının daha uzun tutularak derslik ortamının havalandırmasının yapılması gerekir.

 (11) Engelli Öğrencilere verilecek uzaktan eğitim derslerinin ders içerikleri derslere devam eden engelli öğrencilerin engel tür ve derecelerine göre uyarlanmalıdır. Uyarlamalarda engelli öğrencilerin gereksinimlerine göre hazırlanmış dersin öğretim elemanı, engelli öğrenci ve Engelli Öğrenci Birimince onaylanmış Bireysel Uyarlama Mektubu göz önünde bulundurulmalıdır.

(12) Öğrenciler tarafından Microsoft Teams platformunda yapılacak derslere girmek için kullanılan sistemler (Bilgisayar, cep telefonu, tablet vb.)  uzaktan eğitim internet sitesinde (http://akuzem.akdeniz.edu.tr/uzaktan-egitim/) belirtilen en düşük konfigürasyona sahip olmalıdır.

(13) Yüz yüze uygulamalar için gerektiğinde günlük rutin mesai dışı saatler ve hafta sonu da ilgili yönetim kurulu önerisi ve Rektör onayıyla değerlendirilebilir.

(14) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında salgının seyri takip edilerek öncelikle her bir program kazanımları için gerekli olan uygulamalı eğitimlerin içeriği, laboratuvar ve uygulama yapılacak olan alanların fiziki koşulları da gözetilerek öğrenciler küçük gruplara ayrılarak dönüşümlü eğitim alabilmeleri için planlamalar yapılabilir.

(15) Uygulama ağırlıklı programlarda yer alan yükseköğretimin tüm kademelerindeki öğrencilerin, salgının bölgesel ve yerel seyri dolayısıyla uygulamalara katılmak istememeleri ve kayıt dondurmak istemeleri halinde, bu istekleri değerlendirmeye alınmalıdır. Tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler, tez danışmanının da görüşü alınması kaydıyla birim yönetim kurulunun olumlu kararı ile kayıt dondurma işleminden yararlanabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

 

Sınavlar

MADDE 7- (1) Derslerin ölçme ve değerlendirmelerinin en az bir ara sınav ve bir yıl/yarıyıl sonu sınavı olarak yapılması; ilgili sınavların ödev şeklinde yapılmaması, ilgili mevzuatlara uyularak, ara sınav ve yıl/yarıyıl sonu sınavlarının dersin yürütülmesi dikkate alınarak yüz yüze veya ASOS platformunda yapılması zorunludur. Yüz yüze yapılacak ara sınavlara riskli grupta yer alarak katılamayacak olan öğrenciler için kısıtlamanın bittiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde mazeret sınav başvurusu yapılır ve mazeret sınav hakkı tanınır. ASOS platformu ile yapılacak sınavlarda BAUM tarafından teknik destek verilecektir. Uygulamalı derslerin sınavlarının yürütülme şekline birim kurullarınca karar verilir, uygulamalı dersler dışında yürütülen dersler için ASOS platformu dışında kullanılacak farklı bir platform için Rektörlükten onay alınmalıdır.  Öğretim elemanları ve birimler tarafından sınavın uygulama şekli en geç sınavdan on iş günü öncesinde öğrencilere duyurulmalıdır. Yönetmelikte yer alan diğer ölçme araçlarını da kullanabileceklerdir.

(2) ASOS platformunda e-sınav sorularının ilgili platforma yüklenmesi sınavdan en az 3 gün önce tamamlanmalı ve Akademik Birim Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kuruluna bilgi verilmelidir.

(3) Akademik Birim Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından sınavlarda gerekli teknik desteği sağlamak üzere akademik ve idari personelden oluşan alt komisyon kurulmalıdır.

(4) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından, birim ve/veya bölüm/program yönetiminin aldığı ya da alacağı kararlar doğrultusunda, sınav süreçleri ile sınav belgeleri kayıt altına alınarak ve sınav güvenliği ile ilgili hususlara dikkat edilerek gerçekleştirilir.

 (5) Mazeret işlemleri Üniversitemiz Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi Madde 14 hükümlerine göre yapılır. Mazeretler birim yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.

(6) Engelli öğrencilerin sınavlarının düzenlenmesi sürecinde öğrenci, dersin öğretim elemanı ve Engelli Öğrenci Birimi işbirliği içinde hareket etmelidir. Öğrencilerin engel tür ve derecelerine göre sade, net bir dille sorular hazırlanması gerekmektedir. Sınavlarda ek süreye gereksinim duyan öğrencilere ek süre verilmesi, şekil ve grafik içeren soruların yerine benzeri içerikte sorular hazırlanması gibi uyarlamalar, öğrenciyle iletişim kurularak belirlenmelidir.

(7) Uzaktan öğretimle yapılan derslerde arasınav ve yıl/yarıyılı sonu sınavları hariç ölçme araçlarından ödev kullanıldığı taktirde teslim süreçleri dersin yapıldığı Microsoft Teams platformunda gerçekleştirilecektir.

(8) Öğrenciler tarafından Sınavlara ait sorular, video ve ses kayıtları ile diğer sınav materyalleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olarak kurumun rızası ve onayı olmadan kopyalanamaz, başka ortamlarda paylaşılamaz. Aksi durumda doğabilecek her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk öğrenciye aittir.  

 (9) Öğrenciler tarafından ASOS platformunda yapılacak sınavlara girmek için kullanılan sistemler (Bilgisayar, cep telefonu, tablet vb.)  uzaktan eğitim internet sitesinde (http://akuzem.akdeniz.edu.tr/uzaktan-egitim/) belirtilen en düşük konfigürasyona sahip olmalıdır.

(10) Öğrencilerin uzaktan öğretimde yapılan sınavlara girmeden önce elektrik enerji kaynaklarını mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. cihazların tam şarjlı olduğundan emin olmalıdırlar. Öğrencilerin sınava girecekleri ortamdaki elektrik durumunu kontrol etmeleri ve varsa sorunları çözmeleri veya uygun bir yere gitmeleri gerekmektedir.

(11) Öğrenciler uzaktan öğretimde yapılan sınavlara girecekleri ortamda internet erişimlerini kontrol etmeli ve varsa internet bağlantı sorunlarını çözmeleri veya kesintisiz internet bağlantısı sunan bir noktaya gitmeleri gerekmektedir.

(12) Öğrenciler; e-sınav esnasında yaşadıkları sorunları belgelendirmek suretiyle (sınavın elektronik ortamda sonlandırılamaması, internet kesintisi vb.) mevcut sınav durumunu gösterir şekilde (tamamlanan sorular ve cevapları) ilgili sınavın ders kodu ve adını belirterek, birim Akademik Birim Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kuruluna, kurulun belirlediği iletişim yöntemleriyle (e-posta vb.) sorunu yaşadığı an itibariyle iletmelidir.

(13) Sınav sonuçlarına itiraz “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 31 inci Maddesi ile “Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 25 inci Maddesi hükümlerine göre yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ders Yükü

 

Ders Yükü Hesabı

MADDE 8- Ek ders ve sınav ücreti ödemelerinde ilgili örgün öğretime ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. Ayrıca uzaktan öğretim ile verilen tüm senkron derslerin (normal örgün öğretim ve ikinci örgün öğretim) ders yükü için de aynı mevzuat hükümleri uygulanır. Ödemelerde sorun olmaması için bu Esasların 6 ncı Maddenin 2 nci ve 3 üncü Fıkralarının gerekliliklerin tamamlanması gerekmektedir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Tedbirler

MADDE 9- (1) COVID-19 Pandemisi ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar doğrultusunda; öğrencilere ve personele gerekli bilgilendirmeler yapılarak, Sağlık Bakanlığı ile Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararları doğrultusunda gerekli önlemler alınır. 

(2) Üniversitemiz kapalı mekanlarının tümünde hijyen, mesafe ve maske koşullarının mutlaka zorunlu olarak ve tavizsiz şekilde uygulanması, derslik ve laboratuvarlara taze hava girişi/havalandırma konusunda hassasiyet gösterilmesi, derslik kapasitelerine dikkat edilmesi gerekir.

Yürürlük

MADDE 10– Bu usul ve esaslar Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Senato COVID-19 pandemisinin ülkemizdeki seyri ve üst kurulların alacağı kararlar doğrultusunda dönem içerisinde eğitim-öğretim süreçlerini yeniden değerlendirebilir.

Yürütme

MADDE 11– Bu usul ve esasları Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


          04.02.2022 tarih ve 02/06 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.

Eklenme tarihi : 2022-02-11 15:20:28
Son güncelleme : 2022-02-11 21:39:49