Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
MENU
Disiplin İşlerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

1. Disiplin ile ilgili işlemler hangi yönetmeliğe göre yürütülmektedir?
Öğrencilerin disiplin işlemleri “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne göre yürütülmektedir. İlgili Yönetmelik Üniversitemiz web sayfasında yeralmaktadır.

2. Disiplin soruşturması ne gibi hallerde yapılır?
Disiplin soruşturması, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğindeki “Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını Gerektiren Disiplin Suçları” başlığıyla belirtilen suçları işlemeleri halinde yapılmaktadır.

3. Verilen disiplin suçuna itiraz hakkı var mıdır?
• Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.
• İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı onbeş gün içinde kesin olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.
• Bu yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir.

4. Disiplin suçundan alınan ceza ne zaman sicilden silinir?
Disiplin suçu af kanunu çıkmadığı sürece öğrencinin sicilinden silinmez.

5. Disiplin soruşturmasının açılmasından öğrencinin ne zaman haberi olur?
Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip ilk mesai gününde başlanır. Soruşturmacı tayin edilir ve soruşturma onay tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

6. Disiplin soruşturmasını kim yapar?
Disiplin soruşturması, her birimin soruşturma açmaya yetkili amirleri, soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayin etmek suretiyle de yaptırabilirler; gerekli gördükleri takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini de talep edebilirler.

7. Disiplin soruşturmasının sonucu öğrencinin kendisinden başka kimlere bildirilir?
Disiplin soruşturmasının sonucu öğrenciden başka, burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna bildirilir. Öğrenciye çıkarma cezası verilmesi halinde bunlara ilaveten bütün yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubesine yazılı olarak bildirilir.

Eklenme tarihi : 2021-08-04 13:34:14
Son güncelleme : 2021-09-02 14:51:47