Akdeniz Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


7143 Sayılı Öğrenci Af Kanununa İlişkin Duyuru

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
7143 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI UYGULAMA İLKELERİ VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 15 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 78 hükümleri ile öğrenci affı düzenlenmiştir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda 18.05.2018 tarihinden önce Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrenciler İlgili Kanundan yararlanarak başvuru yapabilecektir.

Söz konusu Kanun gereğince öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmadığı Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokuluna başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları halinde, İlgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında öğrenime başlayacaklardır. Adayların kabul ve intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda İlgili Birim Yönetim Kurulunca gerçekleştirilecektir.

Terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler İlgili Kanundan yararlanmak üzere başvuru yapamazlar.

Af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihine kadar, Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Kayıt Yaptırmadığı / İlişiğinin Kesildiği Birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN USUL VE ESASLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

★★★ Başvurular şahsen veya noter tasdikli vekaletname ile görevlendirilen kişiler tarafından yapılabilecektir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

★★★BİRİM İLETİŞİM ADRESLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
Bu Kapsamda;

A) Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Kayıt Yaptırmayan Adaylar ile İlişiği Kesilen öğrencilerden İstenecek Belgeler ve Af Kanununa ilişkin Başvuru Formu aşağıda yer almaktadır.

1- Af Başvuru Formu için Tıklayınız.(10.07.2018 Tarihli Güncelleme)
2- Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından ya da e-devlet üzerinden alınacaktır. Sabıka Kaydı bulunan öğrencilerin ilgi kuruma verilmek üzere olarak işaretlenerek suçlarına ilişkin bilgilerin sabıka kaydında yer alması gerekmektedir.)
3- Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden ya da e-devlet üzerinden alınacaktır.)

ÖSYM sonucuna göre kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar için ayrıca;
4- ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin Çıktısı

B) Af Başvurusundan Yararlanarak Ayrıldığı Üniversiteye Kayıt Yaptırıp Üniversitemize Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunacak Öğrencilerden İstenecek Belgeler ve Af Kanununa ilişkin Başvuru Formu aşağıda yer almaktadır.

Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin Antalya’da bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla Üniversitemizde geçmek istediği eşdeğer diploma programının taban puanını sağlamaları durumunda veya Üniversiteye giriş yılı itibariyle öğrencinin geçmek istediği programın öğrenci almaması ve daha sonra öğrenci almaya başlaması veya puan türünde değişiklik olması durumunda söz konusu programlar için 2017 yılı ÖSYS taban puanlarına göre, 2017 yılında programın öğrenci almaması durumunda programın öğrenci aldığı son yıldaki ÖSYS taban puanına göre, dikey geçiş yolu ile yerleşen öğrenciler ise ilgili yıldaki DGS puanına göre yatay geçiş başvurusu yapabilecektir. Söz konusu başvurular için diploma programının her bir sınıfı için 2(iki) öğrenci kabul edilecektir.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AF YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ
Af Yatay Geçiş Başvuruların Son Günü 21 Eylül 2018
Af Yatay Geçiş Başvuru Sonuçların İlanı 26 Eylül 2018
Af Yatay Geçiş Kesin Kayıt/Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma-Derslere Kayıt 26-27 Eylül 2018

1- Af Yatay Geçiş Başvuru Formu için Tıklayınız.
2- Öğrenim Belgesi
3- ÖSYM sonuç belgesi
4- Yükseköğretime yerleştiğine dair ÖSYM sınav sonuç belgesi
5- İşyeri Belgesi ya da İkametgah İl Muhaberi Belgesi

İlgili Kanun Maddesi;
“GEÇİCİ MADDE 78Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…”

0