Akdeniz Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrası hükmü gereğince, 2015 ve daha Önceki Yıllarda Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dikkatine

*** 26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28’inci Maddesi gereğince değişiklik yapılan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrasının, Üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans diploma programlarında uygulanmasına ilişkin esaslar ve sınav tarihleri;

  1. Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.
  2. İlgili Birim Yönetim Kurulu Kararı, Üniversitemiz Senato Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi durumunda ÖN LİSANS ve LİSANS öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
  3. Kayıtlı olduğu diploma programında azami süreler sonunda halen son sınıfa geçememiş ÖN LİSANS öğrencilerin iki ek sınav hakkından faydalanmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir.
  4. Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmek için son sınıf ÖN LİSANS öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrencilerin her iki sınavdan birer kez yararlanma hakları vardır. Söz konusu sınavlar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.
  5. Azami öğrenim sürelerinin dolduğu ÖN LİSANS diploma programı öğrencileri aşağıda belirtilen tarihlerde dilekçe ile ilgili Birimlerine başvuru yapabilir ve sınavlarına katılabilirler. Dilekçe ile başvuru yapmayan öğrenci sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.
  • Akdeniz Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Esasları İçin Tıklayınız…
  • Akdeniz Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Sorular ve Cevaplar İçin Tıklayınız.
  • ★★★Birim iletişim adresleri için tıklayınız…

    0